Leaderboard

Today's Top 10

Last 7 Days Top 10

1Rishav Garg₹7999
2Rupesh Choudhary₹3100
3Ankit Kaushik₹1300
4Aakash Dilliwar₹1000
5Risabh Kumar₹1000
6Rajesh Kumar₹1000
7Anjum Fatmi₹1000
8Chaitanya Desale₹1000
9Arjun Singh Kharwad₹1000
10Likhith G S₹1000

Last 30 Days Top 10

1Ankit Kaushik₹10999
2Rupesh Choudhary₹9200
3Rishav Garg₹7999
4Rachit Verma₹4000
5Aakash Dilliwar₹3000
6Sonal Vernekar₹3000
7Alexandar ⚡₹2100
8Aman Khandelwal₹2000
9Anjum Fatmi₹2000
10Risabh Kumar₹2000

All Time Top 10

1Ankit Kaushik₹419765
2Rupesh Choudhary₹223099
3Satish Meravi₹115599
4Chaitanya Desale₹115400
5Zain Faisi₹113200
6Dharmesh Vaghela₹108700
7Pratik Kumar₹74600
8Shareef Malik₹73100
9Vikram Bagri₹64400
10Harsh Yadav₹57000